top of page
Backing Logo.jpg


VS. COMMANDER (All Games, 01.01.2018+)

(2016) [ 46-11 ] 71KO  SCION
(2017) [ 28-24 ] 40KO ■■ PHENAX
(2017) [ 17-27 ] 24KO ■■■ HAZORET/KAZUUL/NEHEB ?
(2018) [ 19-20 ] 30KO ■■■■ SHIREI
(2019) [ 21-10 ] 28KO  KADENA

(2020) [ 31-23 ] 66KO ■ XYRIS
(2021) [ 11-7  ] 17KO ■■■■ MORINFEN
(2021) [ 15-13 ] 24KO ■■■■ ARWEN
(2021) [ 15-14 ] 35KO ■■■ GAY RABBIT

(2021) [  9-12 ] 12KO ■■ GAHIJI
(2022) [ 14-10 ] 27KO  AEGAR

(2022) [  5-18 ] 13KO ■■ GRIST
(2023) [  7-2  ]  8KO ■■ ZUR
(2023) [  7-1  ]  7KO  BE'LAKOR
(2023) [  9-5  ] 11KO ■■ DEPALA
(2024) [  2-1  ]  2KO ■■■■ AYULA

(2024) [  0-0  ]  0KO  CIRDAN
 

bottom of page